14 Jiù jiào le jiā lǐ de rén lái , duì tāmen shuō , nǐmen kàn . tā daì le yī gè Xībólái rén jìnrù wǒmen jiā lǐ , yào xìnòng wǒmen . tā dào wǒ zhèlǐ lái , yào yǔ wǒ tóng qǐn , wǒ jiù dàshēng hǎnjiào .