17 Gāiyǐn yù qīzi tóngfáng , tā qīzi jiù huáiyùn , shēng le Yǐnuò . Gāiyǐn jiànzào le yī zuò chéng , jiù àn zhe tā érzi de míng , jiàng nà chéng jiào zuò Yǐnuò .