1 Yūesè fēnfu jiāzǎi shuō , bǎ liángshi zhuāng mǎn zhèxie rén de kǒudai , jìn zhe tāmende lü suǒ néng tuó de , yòu bǎ gèrén de yínzi fàng zaì gèrén de kǒudai lǐ ,