30 Wǒ yǔ wǒ zǔ wǒ fù tóng shuì de shíhou , nǐ yào jiàng wǒ daì chū Āijí , zàng zaì tāmen suǒ zàng de dìfang . Yūesè shuō , wǒ bì zūn zhe nǐde méng ér xíng .