13 Suíhòu , Yūesè yòu lā zhe tāmen liǎng gè , Yǐfǎlián zaì tāde yòushǒu lǐ , duì zhe Yǐsèliè de zuǒshǒu , Mǎnáxī zaì tāde zuǒshǒu lǐ , duì zhe Yǐsèliè de yòushǒu , lǐng tāmen dào Yǐsèliè de gēnqián .