13 Shén jiù duì Nuóyà shuō , fán yǒu xuèqì de rén , tāde jìntóu yǐjing lái dào wǒ miànqián . yīnwei dì shàng mǎn le tāmende qiángbào , wǒ yào bà tāmen hé dì yībìng huǐmiè .