23 Fán dì shǎng gè leì de huó wù , lián rén daì shēngchù , kūnchóng , yǐjí kòng zhòng de fēiniǎo , dōu cóng dì shǎng chúmiĕ le , zhǐ liú xià Nuóyà hé nàxiē yù tā tóng zaì fāngzhōu lǐ de .