5 Wáng paì déng jiāng zìjǐ suǒ yòng de shàn hé suǒ yǐn de jiǔ , mĕi rì cì tāmen yī fēn , yǎng tāmen sān nián . mǎn le sān nián , hǎo jiào tāmen zaì wáng miànqián shì lì .