1 Bōsī wáng Gǔliè dì sān nián , yǒu shì xiǎn gĕi chēngwèi bǎi tí shā sǎ de Dànyǐlǐ . zhè shì shì zhēn de , shì zhǐ zhe dà zhēng zhàn . Dànyǐlǐ tōngdá zhè shì , míngbai zhè yìxiàng .