16 Búliào , yǒu yī wèi xiàng rén de , mó wǒde zuǐchún , wǒ biàn kāikǒu xiàng nà zhàn zaì wǒ miànqián de shuō , wǒ zhǔ a , yīn jiàn zhè yìxiàng , wǒ dàdà chóukǔ , haó wú qì lì .