25 Yàlüè jiù jímáng jiāng Dànyǐlǐ lǐng dào wáng miànqián , duì wáng shuō , wǒ zaì beìlǔ de Yóudà rén zhōng yùjiàn yī rén , tā néng jiāng mèng de jiǎngjiĕ gàosu wáng .