11 Zaì nǐ guó zhōng yǒu yī rén , tā lǐtou yǒu shèng shén de líng , nǐ fù zaì shì de rìzi , zhè rén xīn zhōng guāngmíng , yòu yǒu cōngming zhìhuì , hǎoxiàng shén de zhìhuì . nǐ fù Níbùjiǎnísǎ wáng , jiù shì wáng de fù , lì tā wèi shùshì , yòng fǎshù de , hé Jiālèdǐ rén , bìng guān zhào de lǐng xiù .