17 Yǒu rén bān shítou fàng zaì kēng kǒu , wáng yòng zìjǐ de xǐ hé dàchén de yìn , fēng bì nà kēng , shǐ chéngbàn Dànyǐlǐ de shì haó wú gēnggǎi .