13 Wǒ tīngjian yǒu yī wèi shèng zhĕ shuōhuà , yòu yǒu yī wèi shèng zhĕ wèn nà shuōhuà de shèng zhĕ shuō , zhè chúdiào cháng xiàn de Fánjì hé shīxíng huǐhuaì de zuì guō , jiāng shèng suǒ yǔ jūn lǚ ( huò zuò Yǐsèliè de jūn ) jiàntà de yìxiàng , yào dào jǐshí cái yìngyàn ne .