9 Sì jiǎo zhī zhōng yǒu yī jiǎo zhǎng chū yī gè xiǎo jiǎo , xiàng nán , xiàng dōng , xiàng róng mĕi zhī dì , jiànjiàn chéngwéi qiáng dà .