26 Guō le liù shí èr gè qī , nà ( huò zuò yǒu ) shòu gāo zhĕ bì beì jiǎnchú , yī wú suǒ yǒu . bì yǒu yī wáng de mín lái huǐmiè zhè chéng hé shèng suǒ , zhì zhōng bì rú hóngshuǐ chōng mò . bì yǒu zhēng zhàn , yīzhí dàodǐ , huāngliáng de shì yǐjing déng le .