7 Yǔ nǐ jié míng de , dōu sòng nǐ shang lù , zhídào jiāo jiè . yǔ nǐ héhǎo de , qīpiàn nǐ , qiĕ shēng guō nǐ . yǔ nǐ yītóng chī fàn de , shè xià wǎngluó xiànhaì nǐ . zaì nǐ xīnli haó wú cōngming .