7 Wǒ wèi nǐmen zhòngrén yǒu zhèyàng de yìniàn , yuán shì yīngdāng de . yīn nǐmen cháng zaì wǒ xīnli , wúlùn wǒ shì zaì kúnsuǒ zhī zhōng , shì biàn míngzhèng shí fúyin de shíhou , nǐmen dōu yǔ wǒ yītóng dé ēn .