18 Dàn wǒ yàngyàng dōu yǒu , bìngqiĕ yǒuyú . wǒ yǐjing chōngzú , yīn wǒ cóng yǐ bā Fú tí shòu le nǐmen de kuìsòng , dàng zuò jí mĕi de xiāngqì , wéi shén suǒ shōu nà suǒ xǐyuè de jìwù .