3 Wǒ yĕ qiú nǐ zhè zhēn shí tóng fù yī è de , bāngzhu zhè liǎng ge nǚrén , yīnwei tāmen zaì fúyin shang céng yǔ wǒ yītóng laókǔ . hái yǒu gé lì miǎn , bìng qíyú hé wǒ yītóng zuò gōng de . tāmende míngzi dōu zaì shēngmìng cè shang .