16 Bú zaì shì núpú , nǎi shì gāo guò núpú , shì qīnaì de xiōngdi , zaì wǒ shízaì shì rúcǐ , hékuàng zaì nǐ ne . zhè yĕ bùjū shì àn ròutǐ shuō , shì àn zhǔ shuō .