19 Yīnwei wǒ hé Xīlā , bìng Tímótaì , zaì nǐmen zhōngjiān suǒ chuán shén de érzi Yēsū Jīdū , zǒng méiyǒu shì ér yòu fēi de , zaì tā zhǐyǒu yī shì .