4 Wǒmen zaì yīqiè huànnàn zhōng , tā jiù ānwèi wǒmen , jiào wǒmen néng yòng shén suǒ cì de ānwèi , qù ānwèi nà zāo gèyàng huànnàn de rén .