2 Wǒ cóng qián shuō guo , rújīn bú zaì nǐmen nàli yòu shuō , zhēng rú wǒ dì èr cì jiàn nǐmen de shíhou suǒ shuō de yíyàng , jiù shì duì nà fàn zuì de , hé qíyú de rén shuō , wǒ ruò zaì lái bì bù kuānróng .