22 Wǒmen yòu dǎfa yī wèi xiōngdi tóng qù . zhè rén de rèxīn , wǒmen zaì xǔduō shì shang , lǚcì shìyàn guō , xiànzaì tā yīnwei shēnxìn nǐmen , jiù gèngjiā rèxīn le .