5 Yīncǐ wǒ xiǎng bùdé bù qiú nà jǐ wèi dìxiōng , xiān dào nǐmen nàli qù , bǎ cóng qián suǒ yīngxǔ de juān zī , yùbeì tuǒdàng , jiù xiǎn chū nǐmen suǒ juān de , shì chūyú lèyì , bu shì chūyú miǎnqiǎng .