13 Wǒmen bùjū shì Yóutaìrén , shì Xīlà rén , shì wéi nú de , shì zì zhǔ de , dōu cóng yī wèi Shènglíng shòuxǐ , chéng le yī gè shēntǐ . yǐn yú yī wèi Shènglíng .