We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
28 Shén zaì jiàohuì suǒ shèlì de , dì yī shì shǐtú . dì èr shì xiānzhī , dì sān shì jiào shī . qí cì shì xíng yìnéng de . zaì cì shì dé ēncì yī bìng de . bāngzhu rén de . zhìlǐ shì de . shuō fāngyán de .