28 Shén zaì jiàohuì suǒ shèlì de , dì yī shì shǐtú . dì èr shì xiānzhī , dì sān shì jiào shī . qí cì shì xíng yìnéng de . zaì cì shì dé ēncì yī bìng de . bāngzhu rén de . zhìlǐ shì de . shuō fāngyán de .