7 Wǒmen jiǎng de , nǎi shì cóng qián suǒ yǐncáng , shén àomì de zhìhuì , jiù shì shén zaì wàn shì yǐqián yùdéng shǐ wǒmen dé róngyào de .