15 Rén de gōng chéng ruò beì shāo le , tā jiù yào shòu kuī sún . zìjǐ què yào déjiù . suīrán déjiù nǎi xiàng cóng huǒ lǐ jīngguò de yíyàng .