11 Nǐmen zhōngjiān yĕ yǒu rén cóng qián shì zhèyàng . dàn rújīn nǐmen fèng zhǔ Yēsū Jīdū de míng , bìng jiè zhe shén de líng , yǐjing xǐ jìng , chéng shèng chēng yì le .