19 Qǐbù zhī nǐmen de shēnzi jiù shì Shènglíng de diàn má . zhè Shènglíng shì cóng shén ér lái , zhù zaì nǐmen lǐtou de . bìngqiĕ nǐmen bú shì zìjǐ de rén .