5 Wǒ shuō zhè huà , shì yào jiào nǐmen xiūchǐ . nándào nǐmen zhōngjiān méiyǒu yī gĕ zhìhuì rén , néng shĕn duàn dìxiōng men de shì má .