10 Hǎo jiào nǐmen xíngshì wéirén duìdeqǐ zhǔ , fán shì méng tā xǐyuè , zaì yīqiè shàn shì shang jiē guǒzi , jiànjiàn de duō zhīdào shén .