20 Jìrán jiè zhe tā zaì shízìjià shang suǒ liú de xiĕ , chéngjiù le hépíng , biàn jiè zhe tā jiào wàn yǒu , wúlùn shì dì shǎng de , tiān shang de , dōu yǔ zìjǐ héhǎo le .