22 Dàn rújīn tā jiè zhe Jīdū de ròushēn shòu sǐ , jiào nǐmen yǔ zìjǐ héhǎo , dōu chéng le shèngjié , méiyǒu xiácī , wú kĕ zébeì , bǎ nǐmen yǐndào zìjǐ miànqián .