24 Xiànzaì wǒ wèi nǐmen shòu kǔ , dào jué huānlè , bìngqiĕ wèi Jīdū de shēntǐ , jiù shì wèi jiàohuì , yào zaì wǒ ròushēn shang bǔ mǎn Jīdū huànnàn de quē qiàn .