28 Wǒmen chuányáng tā , shì yòng zhū bān de zhìhuì , quànjiè gèrén , jiàodǎo gèrén . yào bǎ gèrén zaì Jīdū lǐ wán wánquán quán de yǐndào shén miànqián .