7 Zhèng rú nǐmen cóng wǒmen suǒ qīnaì , yītóng zuò púrén de yǐ bā Fú suǒ xué de . tā wèi wǒmen ( yǒu gǔ juàn nǐmen ) zuò le Jīdū zhōngxīn de zhíshì .