8 Nǐmen yào jǐnshèn , kǒngpà yǒu rén yòng tāde lǐ xué , hé xū kōng de wàng yán , bú zhào zhe Jīdū , nǎi zhào rénjiān de yíchuán , hé shìshang de xiǎoxué , jiù bǎ nǐmen lǔ qù .