11 Yē shù yòu chēng yóu shì dū , yĕ wèn nǐmen ān . fèng gē lǐ de rén zhōng , zhǐyǒu zhè sān gèrén , shì wèi shén de guó yǔ wǒ yītóng zuò gōng de . yĕ shì jiào wǒ xīnli dé ānwèi de .