8 Tāde mǎ bǐ bào gèng kuaì , bǐ wǎnshang de chái láng gèng mĕng . mǎ bīng yǒng yuè zhēng xiān , dōu cóng yuǎnfāng ér lái , tāmen fēi paó rú yīng zhuā shí .