18 Diāokè de ǒuxiàng , rén jiāng tā kè chūlai , yǒu shénme yìchu ne . zhùzào de ǒuxiàng , jiù shì xū huǎng de shīfu . zhìzào zhĕ yǐkào zhè yē bā ǒuxiàng , yǒu shénme yìchu ne .