4 Yēhéhuá shuō , Suǒluóbābó a , suīrán rúcǐ , nǐ dāng gāngqiáng . yuē sǎ dá de érzi Dàjìsī Yuēshūyà a , nǐ yĕ dāng gāngqiáng . zhè dì de bǎixìng , nǐmen dōu dāng gāngqiáng zuò gōng , yīnwei wǒ yǔ nǐmen tóng zaì . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .