9 Shuí shì zhìhuì rén , kĕyǐ míngbai zhèxie shì , shuí shì tōngdá rén , kĕyǐ zhīdào zhè yīqiè . yīnwei , Yēhéhuá de dào shì zhèngzhí de , yì rén bì zaì qízhōng xíng zǒu , zuì rén què zaì qí shang diēdǎo .