15 Tā cóng nàli chūlai . wǒ bì cì tā pútaóyuán , yòu cì tā Yàgē yù zuòwéi zhǐwang de mén , tā bì zaì nàli yìngshēng ( huò zuò gē chàng ) , yǔ yòunián de rìzi yíyàng , yǔ cóng Āijí dì shang lái de shíhou xiāngtóng .