1 Yēhéhuá duì wǒ shuō , nǐ zaì qù aì yī gè yín fù , jiù shì tā qíng rén suǒ aì de , hǎoxiàng Yǐsèliè rén . suīrán piān xiàng bié shén , xǐaì pútào bǐng , Yēhéhuá háishì aì tāmen .