5 Yǐsèliè de jiāoào dāngmiàn jiànzhèng zìjǐ . gùcǐ , Yǐsèliè hé Yǐfǎlián bì yīn zìjǐ de zuìniè diēdǎo , Yóudà yĕ bì yǔ tāmen yītóng diēdǎo .