10 Fán yǐ xíng lǜfǎ wéi bĕn de , dōu shì beì zhòuzǔ de . yīnwei jīng shang jì zhe , fán bù cháng zhào lǜfǎ shū shang suǒ jì yīqiè zhī shì qù xíng de , jiù beì zhòuzǔ .