17 Yīnwei qíngyù hé Shènglíng xiāng zhēng , Shènglíng hé qíngyù xiāng zhēng . zhè liǎng gĕ shì bǐcǐ xiāng dí , shǐ nǐmen bùnéng zuò suǒ yuànyì zuò de .